СУМЫН ИТХ, ТЭРГҮҮЛЭГЧДЭЭС 2013 ОНД БАТЛАГДАН ГАРСАН ТОГТООЛУУДЫН ЖАГСААЛТ: /ХЯНАЛТАНДАА АВСАН ТОГТООЛУУД/

 Нэг. Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хуралдаанаас гарсан тогтоол:
1.    Анхдугаар хуралдаанаас гарсан зохион байгуулалтын холбогдолтой тогтоолууд:
2.    Ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас гарсан тогтоолууд:
o    Сумын 2013 оны төсөв батлах тухай /Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт гаргах/
o    ИТХ-ын салбар хороо байгуулах тухай , ажиллах журмын шинэчлэх батлах
o    Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай


Хоёр. Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас батлагдан гарсан тогтоол:

1.    Төрийн цол , одон медальд тодорхойлох тухай         /2013.01.04 /
2.    Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай                 /2013.01./
3.    Хороодын ажиллах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /2013.01/
4.    Төрийн цол, одон медальд тодорхойлох тухай         /2013.01.18/
5.    Төрийн одон медальд тодорхойлох тухай     /Алдарт эхийн одон/ /2013.01.22/
6.    Хэсэг байгуулах тухай                         /2013.01.22/
7.    ГХУСАЗСЗ-ын бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай    /2013.01.22/
8.    Үнэлэлт өгөх тухай        /Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй гүүр, шилэн кабель г.м/
9.    2013 оны ойгоос мод бэлтгэх хуваарь батлах тухай /2013.03.15./

 

СУМЫН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБА