НЭГ ШАТЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ БУЮУ СУМААС ГАРАХ 54 ЛАВЛАГАА