ТАНИЛЦУУЛГА

ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагчдын хэвийн тогтвортой ажиллах нөхцөл бололцоог хангах үүрэг бүхий нийтлэг үйлчилгээний тасгийг Тамгын газрын даргын 2014 оны 02 сарын 12-ны өдрийн А/16 тушаалаар баталж:

Тасгийн дарга: ЗДТГ-ын нярав

Нарийн бичгийн дарга: Архив,бичиг хэргийн эрхлэгч

Гишүүд:  ЗДТГ-ын жолооч, Олон нийтийн байцаагч, ЗДТГ-ын 1 үйлчлэгч, ЗДТГ-ын 4 галч манаач, нарын 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

Зорилго:Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлж үйлчлэн тусалж ажиллах.

Зорилт: 1.Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллах.

Зорилт: 2. ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагчдын хэрэгцээ, ажиллах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлж, эмх цэгц, тохь тухтай байлгах арга хэмжээг авч ажиллах