Нийтлэг үйлчилгээний тасаг

  • 596

    ТАНИЛЦУУЛГА...

    ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагчдын хэвийн тогтвортой ажиллах нөхцөл бололцоог хангах үүрэг бүхий нийтлэг үйлчилгээний тасгийг Тамгын газрын даргын 2014 оны 02 сарын 12-ны өдрийн А/16 тушаалаар баталж:...

Facebook messenger