ТАНИЛЦУУЛГА

БОТХБТасаг ньСумын Засагдаргын 2009 оны12 дугаарсарын 07-ны өдрийн 54 тоотзахирамжаар дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан:

Дарга:    Засаг даргын орлогч

Гишүүд:

  • БОХУБайцаагч
  • Уялган багийн байгаль хамгаалагч
  • Үүр багийн байгаль хамгаалагч
  • Дархинт багийн байгаль хамгаалагч
  • Газрын даамал
  • Сум дундын ой ангийн дарга, мэргэжилтнүүд
  • Ус цаг-уурын өртөөний дарга, мэргэжилтнүүд
  • Тусгай хамгаалалттай газрын байгаль хамгаалагч
  • Тусгай хамгаалалттай газрын байгаль орчны байцаагч