ТАНИЛЦУУЛГА

Санхүүгийн алба нь Сумынзасагдаргын  2015 оны 02 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 27 тоот захирамжаар дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан:

Албаны дарга

Нарийн бичиг: Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Гишүүд :  Татварынулсынбайцаагч

Орон нутгийн төсөвт байгууллага хариуцсан нягтланбодогч         

Боловсрол соёлын байгууллага хариуцсан нягтлан бодогч