ТАНИЛЦУУЛГА

Төрийн үйлчилгээний тасаг нь Засаг даргын тамгын газрын даргын  2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар байгуулагдсан.

Тасгийн дарга: Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нарийн бичгийн дарга:  Улсын бүртгэгч

Гишүүд:         ЗДТГ-ын дарга

ДАЭЗССХМэргэжилтэн

Нийгмийн ажилтан

Халамжийн мэргэжилтэн

МҮХУБайцаагч

Хэсгийн төлөөлөгч

Цагдаа

гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдан ажиллаж байна.