Төрийн үйлчилгээний тасаг

  • 645

    ТАНИЛЦУУЛГА...

    Төрийн үйлчилгээний тасаг нь Засаг даргын тамгын газрын даргын  2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Тасгийн дарга: Нийгмийн даатгалын байцаагч Нарийн...

Facebook messenger