Худалдан авах ажиллагаа

2016 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН БАРАА, АЖИЛ , ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРТ ШАЛГАРСАН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2016.06.23                                                                                                                     Булган

Төсөл  хөтөлбөрийн нэр

Шалгарсан аж ахуйн нэгж

Гэрээний үнэ

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам

1

Эрчим хүчний өргөтгөл

“ЖЕММН”ХХК

49,736,057

ХА-Цахим тендер

2

Нийтийн халуун усны өргөтгөл

“Үүрийн-Ундрага”ХХК

14,990,000

ХА-Цахим тендер

3

Эрүүл мэндийн төвийн угаалгын байр

“Үүрийн ундрага” ХХК

9,990,000

ХА-Цахим тендер

4

Дархинт багийн жижиг дунд үйлдвэрлэл тоног төхөөрөмж

“Шидэт гал” ХХК

13,641,000

ХА-Цахим тендер

5

Багийн дарга нарын мотоцикль

“Майхан сарьдаг”ХХК

7,000,000

ШХА

6

Булган багийн цэнхэр гүүрны засвар

“Үүрийн ундрага”ХХК

614,000

ШХА

7

Дархинт багийн улаан булангийн засвар

“Үүрийн ундрага”ХХК

100.000

ШХА

8

Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөр

Ёс заншлын өргөө барих тохижуулах

 

“Тэвгэр асга “ХХК

5,000,000

ШХА

ЕБСургуулийн дотуур байрны засвар

“Баянцагаан “ХХК

8,000,000

ШХА

 

Төсөв байгууллагын  худалдан авах ажиллаганы тендерт

шалгарсан ААН-н  мэдээ

Байгууллагын нэр

Төсөл  хөтөлбөрийн нэр

Шалгарсан аж ахуйн нэгж

Гэрээний үнэ

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам

 

 

 

1

 

 

 

 

ЕБСургууль

Үдийн цай хөтөлбөр

“Тэвгэр-Асга”ХХК

20,800,000

ХА-Цахим тендер

“Хүнхэр сарьдаг” ХХК

 

Түлш халаалт

“Үүрийн-Ундрага”ХХК

32,000,000

ХА-Цахим тендер

Хүүхдийн хоол

“Бундан цахир” ХХК

39,200,000

ХА-Цахим тендер

4

Хүүхдийн цэцэрлэг

Хүнс

“Тэвгэр-Асга”ХХК

50,517,301

ХА-Цахим тендер

4

ЗДТГазар

Түлш халаалт

Ялгуусан морин жил

13,837,500

ХА-Цахим тендер

 

 

                        

 

 

                Төсөв байгууллагын  худалдан авах ажиллаганы мэдээ

2016 оны тендерт шалгараагүй ААН

2016.06.23                                                                                                                Булган

Байгууллагын нэр

Төсөл  хөтөлбөрийн нэр

Шалгараагүй  аж ахуйн нэгж

Худалдан авах аэиллагаанд мөрдсөн журам

 

 

 

1

 

 

ЕБСургууль

Үдийн цай хөтөлбөр

“Бүрэгтэй хайрхан” ХХК

ХА-Цахим тендер

Түлш халаалт

“Ялгуусан морин жил” ХХК

ХА-Цахим тендер

2

ЗДТГазар

Түлш халаалт

“Өндөр халхан” ХХК

ХА-Цахим тендер

 

 

 

 

            Мэдээ гаргасан : ХААХариуцсан мэргэжилтэн: Э.Одгариг