Сумын ИТХ боллоо

1. Сумын Засаг даргын “ Хариуцлага, хамтын ажиллагаа, найрсаг Цагаан-Үүр ” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай

2. Сумын 2018 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, 2019 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 

3. Сумын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2018 оны төсөвт тодотгол хийх тухай, 2018 оны төсөв батлах тухай 

4. Сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, 2019 оны ГБЗТ батлах тухай 

5. Газрын үнэлгээ тогтоох тухай 

6. 2019 онд ойгоос бэлтгэх хэрэглээний модны болон түлээний модны дээд хязгаар батлах тухай 

7. Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 

8. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон бусад хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалт цаашид авах арга хэмжээний тухай асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ