ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө

  • 2101

    стратеги төлөвлөгөө...

    ЗДТГ-ын үйл ажиллагаа олон нийтэд нээлттэй, ил тод байж гаргаж байгаа шийдвэр, дүрэм, журам, бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоог хангах үүднээс “ Монгол улсын төр...

Facebook messenger