ЗДТГ-ын танилцуулга

  • 3599

    СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР...

    1992  оны үндсэн хуулиар сумын АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргаа гэсэн хамтын удирдлагатай, төрийн захиргааны орон нутгийн байгууллагыг татан буулгаж, сум, багийн засаг дарга гэсэн шинэ алба бий болсо...

Facebook messenger